Event Canceled

Pre RH Fair (1).jpg


-------- 

Pre Rosh Hashana
Family Fair


Sunday, September 10
3:00pm - 4:30pm

Shofar Factory, Round Raisin Challah
Honey Dish, Shana Tova Cards

Chabad House
74 South Main Street